วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ประวัติ / ที่ตั้งโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน / ตราโรงเรียน / สีโรงเรียน / อักษรย่อโรงเรียน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / นโยบาย / แนวทางการจัดการศึกษา

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สาธิตสหาวิทยาลัยรามคำแหง

.:: โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ::.

       ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2496 โดย นายเดชะ เดชะศิริ อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ติดต่อกับ พระมหาดำรงพัทธญาโน เจ้าอาวาส ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพลเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล” ปี พ.ศ.2501 พระครูดำรงพัทธญาโนกับนางเยาวภา บูชาเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มให้ก่อสร้างให้เป็นอาคารเอกเทศถาวรโดยอาศัยความศรัทธาบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนในท้องถิ่น สมทบกับเงินอุดหนุนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2503 จนกระทั่งมีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง เปิดทำ
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ พระครูดำรงพัทธญาโน และประชาชนที่ได้ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ได้โอนสถาบันแห่งนี้เข้าเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

       - ระหว่าง พ.ศ.2503 – 2505 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกตามแบบโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา 1 หลัง สิ้นงบประมาณ 232,742 บาท ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2506 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 1” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.7

       - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา โอนโรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งโอนครูที่สมัครใจโอนเข้ามาสังกัดเทศบาลด้วย

       -  ปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 2”- วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 125,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเทศบาล 1 และอาคารเรียนเทศบาล 2 (ต่อเติมชั้นล่างเป็นผนังคอนกรีต)

       - พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารหลังที่ 3 แบบ 502 (แบบป้อมเพชร) ของกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 573,750 บาท เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 3”

       - วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2515 เปิดป้ายอาคารเรียนเทศบาล 3- พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท สร้างแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 4”

       - วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณ 1,260,000 บาท จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ 511 โดยรื้อถอนอาคารเทศบาล 1 ออกแล้วสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท สมทบก่อสร้างอาคารแบบ 511 เป็นตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังนี้ เป็นเงิน 2,610,000 บาท

       - ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,400,000 บาท และได้รับงบประมาณสมทบจากเทศบาล 600,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร4) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้รับงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 160,000 บาท และนายบุญสรวง ลิมประพันธ์ สมทบอีก 22,000 บาท ต่อเติมระเบียงหน้าห้องประชุมอาคาร 1

       - ปีงบประมาณ 2538 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4,600,000 บาท ก่อสร้างอาคาร โดยรื้อถอนอาคาร 2 ออก และสร้างใหม่แทนที่เดิม จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2540 และต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 4,689,000 บาท จากอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นละ3ห้องเรียนต่อเติมจากอาคาร 2 เดิม ภายในอาคารเรียนมีห้องสุขาและที่ปัสสาวะสำหรับนักเรียน ทุกชั้น

       -  ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารรุ่งอรุณ) เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท มีห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องอำนวยการ 4 ห้อง

       - ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 แทนอาคารหลังเดิม เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง จำนวน 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท

       - ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ซึ่งมีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตวัดไทยชุมพล บนพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 2 งาน

ทิศเหนือ ติดกับ ที่ทำการประปาสุโขทัย

ทิศใต้ ติดกับ โรงเรียนอุดมดรุณี

ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนจรดวิถีถ่อง

ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำยม

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย อ่านว่า ปัน – ยา – วะ – ทะ – เน – นะ – เสย – โย

แปลว่า “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

ตราโรงเรียนเป็นรูปพระร่วงถือดาบและโล่ยืนอยู่บนแผนที่ประเทศไทย

พระร่วง หมายถึง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรไทย

แผนที่ประเทศไทย หมายถึง การขยายพระราชอาณาจักรออกไป อย่างกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นปึกแผ่น

เสาหลัก 4 หมายถึง การปกครองโดยใช้พรหมวิหาร 4 ในการบริหาร และดูแลทุกข์สุขของประชาราษฎร

สีโรงเรียน

ฟ้า - ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ความมีศักดิ์ศรี รักเกียรติยศ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในศาสนา

อักษรย่อโรงเรียน
วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้นำทางการศึกษา เพี่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธำรงไว้เพื่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาและกีฬา ใช้ระบบจัดการศึกษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พันธกิจ

       1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

       2. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

       3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

       4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาและกีฬา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

       5. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมาย

 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมุ่งปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

       1. สนับสนุนและปฏิบัติการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       2. ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การทำงาน การแก้ปัญหารักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       3. จัดให้มีบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์

       4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ โดยเน้นสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรมประเพณี

       5. ใช้กระบวนการ การวิจัยในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ร่วมกัน

       6. จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยโดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

       7. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

       8. มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากสิ่งเสพติด โดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและ เล่นกีฬา

       9. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย รักท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นโยบาย

       1. จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่งเสริม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       2. จัดให้ม ี การประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมที่ จะรับการประเมินจากบุคคลและ คณะกรรมการภายนอก ในปีการศึกษา 2551

       3. การบริหารบุคลากร งบประมาณ การจัดการกับโสตวัสดุ - ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

       4. จัดระบบเก็บข้อมูลการรายงานผลข้อมูลอ้างอิงในเชิงสถิติให้ได้เพื่อประกอบการวางแผนการ ตัดสินใจในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

       5. ครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ไปสู่การจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นสำคัญ มีการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจ อุทิศเวลาทุ่มเทความสามารถ กำลังกาย กำลังใจให้เต็มศักยภาพ

       6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษาสูงขึ้น นำไปสู่การเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

       7. ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยจริยธรรม ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สมเจตนารมณ์ ของท้องถิ่น

       8. การจัดการเรียนการสอนของครูต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนและการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัย และมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตน

       9. ผู้บริหารต้องสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ ในการควบคุมติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา โดยใช้แผนหรือธรรมนูญโรงเรียนบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสนา วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ในวิถีชีวิตให้กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นชาติไทยและเอกลักษณ์ไทย

       10. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬากิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

แนวทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2557

โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ

       1. ระดับปฐมวัย

       2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

1. ระดับปฐมวัย แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ

       1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ขวบ

       2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ขวบ

       3. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ขวบ

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

       1. ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

       2. ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

       3. ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

       4. ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (เริ่มปีการศึกษา 2555)

ชั้นอนุบาล

       อนุบาล 1 จำนวน 4 ห้อง

       อนุบาล 2 จำนวน 4 ห้อง

       อนุบาล 3 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นประถมศึกษา

       ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง

       ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษา

       มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง

       มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง (ปี 2555)

       มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง (ปี 2556)

       มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง (ปี 2557)

ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนห้องเรียน 54 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 1,744 คน

บุคลากรของโรงเรียนแบ่งตามสายงาน ดังนี้

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน

       รองผู้อำนวนการสถานศึกษา จำนวน 2 คน

       พนักงานครู จำนวน 65 คน

       ผู้ช่วยครูผู้สอน จำนวน 16 คน

       เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

       ลูกจ้างชั่วคราว / นักการภารโรง / แม่ครัว จำนวน 10 คน

       พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 96 คน

ประวัติ / ที่ตั้งโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน / ตราโรงเรียน / สีโรงเรียน / อักษรย่อโรงเรียน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / นโยบาย / แนวทางการจัดการศึกษา

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103